Zavolajte nám 02/ 44 55 00 22
Pracovná doba 09:00 - 16:00
Slovensko, 903 01 Senec Štúrova 44C

Podmienky ochrany osobných údajov

spoločnosti D&D Energy s.r.o.

Článok I.


Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa článku č. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a

Rady(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) je D&D Energy s.r.o. so sídlom Kráľová pri Senci 1016, 900 50 Kráľová pri Senci, IČO: 54 444 764, DIČ: 212 166 5018 (ďalej len „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú info@ddenergy.sk.

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej

osoby; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Článok II.


Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
• Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (ďalej len

„Plnenie zmluvy“)

oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie

obchodných oznámení a newlestterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ďalej len

„Oprávnený záujem“)

Váš súhlas so spracovaním na úcely poskytovania priameho marketingu (najmä pre

zasielanie obchodných oznámení a newlesterrov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby (ďalej len „Súhlas“).

Zo strany správcu nedochádza k automatického individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22

GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.

Článok III.


Účel spracovania, kategórie a príjemcovia osobných údajov

Zákonný dôvod Účel Údaje Zdroj údajov Príjemcovia osobných údajov
Plnenie zmluvy Odpoveď na dopyt zaslaný cez kontaktný formulár Osobné údaje klientov (e-mail) Kontaktný formulár Subdodávatelia, mailingové služby, cloudové úložisko
Oprávneny záujem Poskytovanie priameho marketingu Kontaktné údaje klientov Informácie z dopytov formulára Mailingové služby, cloudové služby, subdodávatelia
Oprávnenýzáujem Bežná analýza návštevnosti IP adresy a údaje prehliadania webu Pohyb užívateľa na webe Google analytics, webhostingové služby
Súhlas Cielená reklama (retargeting) Cookies tretích strán, IP adresy Zobrazenie určitých stránok na webe Reklamné platformy umožňujúce retargeting(AdWords, Facebook,Instagram)

Článok IV.


Doba uchovávania údajov

  1. Pokiaľ nie je v predchádzajúcich bodoch uvedené inak, Správca uchováva osobne údaje

Po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov ( po dobu 15 rokov od

ukončenia zmluvného vzťahu)

po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak

sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

Článok V.

Cookies

  1. Ak sú v bode III. medzi osobnými údajmi uvedené súbory cookies, platia pre ich spracovanie nasledujúce pravidlá.

Pravidlá pre používanie alebo zablokovanie cookies si môže každý užívateľ nastaviť vo svojom internetovom prehliadači, čím dáva najavo svoj súhlas s ich spracovaním. Môžete sa pozrieť na návod na zablokovanie cookies .

Používateľ si môže nastaviť povolenie alebo odmietnutie všetkých alebo len niektorých súborov cookies (napr. Cookies tretích strán). Zablokovanie súborov cookies môže mať negatívny vplyv na použiteľnosť webovej stránky a služby.

Na tomto webe je návštevníkom, ktorí súhlasia s umiestnením cookies do svojho prehliadača prostredníctvom patričného nastavenia správania ku cookies jednotlivých prehliadačov umiestnená informácia od nasledujúcich spoločností:
• Facebook

  • Google (informácie o cookies)
  • Instagram
  1. Ak podáte námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie

webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu

webových stránok.

Článok VI.


Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

  1. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb, úložisko dát a súborov, analytických nástrojov a služieb pre priamy marketing.

Článok VII. 

Vaše práva

  1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa

čl. 18 GDPR,

právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,

právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,

právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email

správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

  1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa

domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Článok VIII.


Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia

Odoslaním dopytu z formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.6.2022

×

Dobrý deň.

Napíšte nám a mi Vám radi pomôžeme.

× Ako Vám môžeme pomôcť?